Kỷ nguyên

Kỷ nguyên có thể đề cập đến:

  • Kỷ nguyên (thiên văn học)
  • Kỷ nguyên (ngày tham chiếu), thời điểm được xem là nguồn gốc của thời đại nào đó

EPOCH hay Epoch (danh từ riêng)

Xem thêm

  • Giờ Unix
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Kỷ nguyên.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.